Čitajte pjesme Galovića

Čitajte pjesme Galovića umjetnička je akcija Vlade Marteka, koju je prvi put izveo u Koprivnici 1979. godine, a ponovljena je 2022. u sklopu 29. Galovićeve jeseni. Martekov cilj bila je “agitacija” za čitanje pjesama Frana Galovića, što je cilj i njezine suvremene verzije, koja je izvedena u suradnji s Marijanom Špoljarom i njegovom Pastoralom, odnosno Galerijom S.
Čitajte pjesme Galovića

U nastavku možete pročitati izbor pjesama iz najpoznatije Galovićeve zbirke Z mojih bregov. Pjesme je prema izvorniku Galovićeva rukopisa, koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (singatura 6017/38), priredio Mario Kolar, koji je autor i jezičnih pomagala uz pjesme. Cjelovita zbirka dostupna je u knjizi Dok večer se zmrači.

Autor fotografije: Mladen Jakupec, Koprivnica, 1979.

Fran Galović - Z mojih bregov

Mojemu ocu

Ja tebe dajem ove pesme moje
To najlepši je i jedini dar,
Kaj znam i morem dati; primli bar
To zađnje cvetje domovine svoje.

Govoril jesi navek, da je samo
Vu goricaj živlenja pravi raj,
Koj nigdar več ne dojde nam nazaj;
Mi iščemo ga, – ali – kaj mi znamo?!

Spred naše kleti ovo cvetje za te
Ja nabral jesem i vu pesme zvil,
Tam gore dok sem s tebom samem bil
I gledel, kak so dalko zvezde zlate.

Ti razmel bodeš ove drage glase
I v srcu ti bo teško, ja to znam,
I ti si, kak i ja, tak strašno sam,
Ti z menom skupa čakaš stare čase.

27. maja 1913.

tebe – tebi | morem – mogu | primli – primi | zađnje – zadnje | cvjetje – cvijeće | navek – uvijek | vu goricaj – u vinogradu | živlenja – života | nigdar – nikad | več – više | dojde – dođe | nazaj – natrag | iščemo – tražimo | spred – ispred | zvil – svio | samem – samim | so – su | zlate – zlatne | – u | bo – bude | z menom – sa mnom | čakaš – čekaš

V trsju

Po zemle se črevec vleče,
Trsje mirno spi,
Vrana dalko kvarče i leče,
Nebo se plavi.
 
Meko je i još se gazi –
Neje vroče baš,
Jen debeli mravec plazi
S trsa na brajdaš.
 
Kakti steza, pona snega,
Oblak stal se dog,
Vu seče je nakraj brega
Počel cvesti glog.
 
15. VII. 1914.
 
– u | po zemle – po zemlji | črevec – crijevac, mišjakinja (zeljasta biljka) | se vleče – vuče se, plazi | spi – spava | kvarče – grakče | leče – lijeće (od lijetati) | neje – nije | vroče – vruće | jen – jedan | brajdaš – brajda (stup, obično s poprečnim žicama, po kojem se penje vinova loza) | kakti – kao | steza – staza | pona – puna | stal se – zaustavio se | dog – dug | vu seče – u živici, grmlju uz put | cvesti – cvasti

Kopači

Zarana so došli, ja sem još spal,
Crleni i zdeni, zmržnjeni si,
Žganico sem brže s poličem dal,
A jognja od snočka je bilo v peči.
 
Na bregu je veter rezal kak nož,
Ne nikoga čuti, samo čkome;
Do froštukla dvapot zišli so vdož,
I kaša se puši na stolu z zdele.
 
Al došlo je sonce; z žotom kantom
Donašal sem vino, puščal se v beg; –
Preleva se se samo pesma s pesmom
Tijam na tretji otišla je breg.
 
Pijani smo se pelali domo
I nekak do prve došli grabe,
Prehitili smo se, ne zabim to:
Nevesta me kušnola tripot v jame.
 
17. VII. 1914.
 
so – su | sem spal – spavao sam | crleni – crveni | zdeni – hladni | zmržnjeni si – ozebli, smrznuti | žganico – rakiju | s poličem – u boci od litre ili litre i pol | jognja – ognja | snočka – jučer | – u | veter – vjetar | ne nikoga čuti – nikoga/ništa se ne čuje | čkome – šute | froštuka – doručka | zišli so – izišli su | vzdož – uzduž | z zdele – iz zdjele | sonce – sunce | z žotom – sa žutom | donašal sem – donosio | puščal se v beg – davao se u trk, trčao | preleva se se – sve se prelijeva | tijam – čak | tretji – treći | pelali – vozili | domo – doma | zabim – zaboravim | kušnola – poljubila | v jame – u jami

Višnje

Višnje cvetò kak mleko,
Beli se oblak niše,
Sonce i zemla diše,
Došel sem, došel nazaj!
 
Dogo granjè je leko,
Žilica saka cvete,
Vesel sem kakti dete,
Nekaj bi štel, ali kaj? –
 
Belo je nebo meko,
Se je vu jednem cvetu.
Oblaki nekam ido;
Štel bi i ja daleko
Š njimi po zlatem svetu,
Štel bi, al prešlo je to!
 
Višnje kak mleko cveto,
Nebo je belo i meko,
Po njem daleko, daleko
Oblaki nekam ido!
 
7. lipnja 1913.
 
cveto – cvatu | se niše – njiše se | sonce – sunce | nazaj – natrag | dogo – dugo | leko – lako, lagano | saka – svaka | sem – sam | kakti – kao | bi štel – htio bih | se – sve | vu jednem – u jednom | ido – idu | š njimi – s njima | po zlatem – po zlatnom, zlatnim | prešlo je – prošlo je

Lastavice

Došle so denes. Videl sem dve.
Iščo si gnezdo okraj hiže,
Lete polako.
 
I pitam sako:
„Kaj ste nam donesle, male, drage ftice?
Vi z vetrom letite
Čez široko morje, gde me nigdar ne bo,
Gde je navek sonca i leta pono nebo.
Kaj ništ ne velite?“
 
Onkraj kleti lečo mlade lastavice
I gnezda glede.
 
Kaj so nam donesle? Sonce, srečo, mladost,
Žito, vino, cvetje, pesme i staro radost!
 
Dok išle so čez tuđi nekod svet,
Tu čakala je na nje stara klet,
I zato čkome,
Samo lete,
Pone sreče,
I sonce i nebo i brege glede!
 
16. VII. 1914.
  
so – su | denes – danas | dve – dvije | iščo – traže | okraj hiže – oko kuće | sako – svaku | ftice – ptice | z – s, sa | čez – kroz | nigdar – nikada | ne bo – ne bude / neće biti | navek – uvijek | sonca – sunca | leta – ljeta | pono – puno | onkraj – s one, druge strane | lečo – lijeću (od lijetati) | cvjetje – cvijeće | nekod – nekuda | čakala – čekala | čkome – šute

Mesečina

Zažaren je zišel, krvav i crlen,
I visi nad golom šumom,
A oblak se prožil po nebu zelen,
Sȅ niže se spušča k bregom.
 
Odnekod na vetru doletel je glas
I otišel nekam čez noč…
Mi ne znamo… on je to čakal na nas
I rekel je zbogom plačoč…
 
Vele, dok je mesec krvav i crlen,
Da smrt se sprehađa s kosom…
Gle, kak nas gledi čez te oblak zelen
I visi nad golom šumom – – –
 
18. VII. 1914.
  
je zišel – izišao je | crlen – crven | se prožil – ispružio se |  – sve | se spušča – spušta se | čez – kroz | je čakal – čekao je | plačoč – plačući | se sprehađa – šeta, prolazi

Lepa Kata

S podolja seno diši,
A črešnje so lepe, crlene,
Na nebu sonce gori,
I listje se niti ne gene.
 
Kraj zdenca dogo stoji
Z vedricom vre soseda Kata
I v zdenec nekaj gledi,
Vedrica je v soncu ji zlata.
 
Crnina i zima i kmica
V globokem zdencu leži,
A Kata i zlata vedrica
Vu vročem soncu blešči.
 
Na glave je robec crleni,
Kak jogenj žarki gori…
Pospani so oblaki leni,
S podolja seno diši…
 
2. VI. 1913.
 
s podolja – sa zemljišta ispod, iz doline | seno – sijeno | diši – miriši | črešnje – trešnje | so – su | crlene – crvene | sonce – sunce | listje – lišće | se ne gene – ne pomakne se | dogo – dugo | z vedricom – s vjedrom | vre – već | soseda – susjeda | v – u | gledi – gleda | ji – njoj, joj | zlata – zlatna | kmica – tama, tmina | v globokem – u dobokom | vu vročem – u vrućem | soncu – suncu | blešči – bliješti | robec – rubac | jogenj – oganj | leni – lijeni

Kesten

Kostanj

Prijatel moj stari, zakaj tak šumiš?
Kesno je i noč je, zakaj vre ne spiš?
„Gledim te zdavnja tak i prezmišlavam,
Kak teško je pametnem takvem glavam!“
Ti mi se špotavaš, ja to dobro znam,
Ali vezda moreš; baš sem čisto sâm.
„Ja ne špotam se, al gledim te dogo
I razmem tvoje misli se i togo.“
Ja žalosten nesem, zakaj bi i bil?
I dobre sem vole, malko sem i pil.
„A kaj bo zutra, kaj bo potlam zatem,
Dok plakal se boš za tem krajem zlatem?“
Kaj? Zutrašnjica mi neje na brige;
Plakati se ne znam, – eto, to je se!
„Al poveč mi, dok skupa smo tak sami,
Kaj tebe ova zemla niš ne mami?“
Ja nazaj več ne mrem, da bi baš i štel,
Drugi me je život odnesel i zel.
„Al ove život lepši je i slajši,
I da ga poznaš, tu bi ostal rajši!“
Vu tem kraju poznam samo svojo bol,
Zato sem zakopal ovde srca pol.
„Da poznaš starce, kaj so ovde bili,
Veselo kak so delali i pili!“
Vmrli so i oni, tam na grobju spe,
Mesto njih se vezda drugi vesele.
„Da poznaš ovo nebo, zvezde ove,
I ovo zemlo, kaj te k sebe zove!“
Preveč dobro poznam se kraj sebe to,
Zato ne mrem pota najti vre domo.
„O, dojdi k nam, još neje se zgubleno.
Mladosti cvetje cvelo bo crleno!…“
Lako noč, moj stari! Zdavnja spi vre se,
Mesečina ide samo kraj steze.
 
10. lipnja 1913.
  
kostanj – kesten | kesno – kasno | vre – već | spiš – spavaš | zdavnja – odavno | prezmišlavam – razmišljam | se špotavaš – izruguješ se | vezda – sada | moreš – možeš | sem – sam | dogo – dugo | razmem – razumijem | togo – tugu | nesem – nisam | vole – volje | zutra – sutra | potlam – poslije | zatem – zatim | tem – tim | zlatem – zlatnim | neje – nije | se – sve | poveč – reci | nazaj – natrag | ne mrem – ne mogu | štel – htio | zel – uzeo | ove – ovaj | slajši – slađi | rajši – radije | vu tem – u tom | delali – radili | vmrli so – umrli su | spe – spavaju | mesto – umjesto | vezda – sada | preveč dobro – predobro | nemrem – ne mogu | pota – put | najti – pronaći | domo – doma, kući | dojdi – dođi | zgubleno – izgubljeno | cvjetje – cvijeće | cvelo bo – cvast će | crleno – crveno | steze – staze

Pred večer

Čez pola idem čisto sam,
A trava je vužgana,
I šuma je pospana, –
Ja moram brže biti tam…
 
Tam, gde se bregi zelene,
Vu mesečine mlačne
I sive i oblačne,
Tam najdem srečo: ništ i se…
 
Čez pole to i šumo to,
Ja ne znam je li zidem,
I zato idem, idem,
A pot je dog i dogši bo…
 
Crni se mrak i strah v šume,
Za sakem drevom čaka,
A mene žela jaka
Se dale vleče kraj seče –
 
Tam gore, gde je ništ i se,
Gde sen mi proži roke,
Globoke i visoke,
Od mirni zvezdi čez granje!
 
17. lipnja 1913.
 
čez pola – kroz polja, poljima | vužgana – zapaljena, spaljena | vu – u | najdem – pronađem | srečo – sreću | se – sve | je li zidem – hoću li izići | pot – put | dog – dug | i dogši bo – i bit će (jo) duži | v – u | za sakem – iza svakog | dreva – drva | čaka – čeka | žela – želja | se dale – sve dalje | vleče – vuče | kraj seče – pored živice, grmlja uz put | sen – san | proži – pruži | roke – ruke | globoke – duboke

Pozdravlenje

Nečega se navek ja bojim,
Al čega, ne znam, ne mrem zagoniti;
V mraku samo čakam i stojim,
I to je tak i drugač ne mre biti.
 
Znam da jempot nešče dojde sim,
Al što i gda, to neje moči reči,
Ja ga čakam, čakam i gledim:
Pove mi morti, kaj se ne sme zreči.
 
Njega nega, nit je živel gda,
Al mesec tenjo more mu prijeti, –
Se on pote, se on steze zna, –
I on bi mojo pamet mogel zeti.
 
Pozdravlenje samo dok zvoni,
Za njegve crne onda zabim trage,
Vu tišine saki list čkomi,
I čujem reči blažene i drage.
 
Ta molitva zableni zvonov
Starinska to je duša, soza mraka,
Pesma zvezdi, senja ti bregov,
Njo razme ovde cvet i trava saka.
 
Ta molitva je nebeski dar;
I zvoni dalko dok zvone srebrni,
Vidim: angel spušča se čuvar,
I moji poti neso više crni.
 
19. lipnja 1913.
 
navek – uvijek | ne mrem – ne mogu | zagoniti – izgovoriti, sjetiti se | v – u | čakam – čekam | jempot – jedanput | nešče – netko | sim – ovamo | što – tko | gda – kada | nije moči – nije moguće, ne može se | pove mi – reći će mi | morti – možda | ne sme – ne smije | zreči – izreći | nega – nema | tenjo – sjenu | more – može | prijeti – primiti | se – sve | pote – puteve | steze – staze | mojo – moju | mogel – mogao | zeti – uzeti | pozdravlenje – pozdravljenje, zvono koje zove na molitvu | zabim – zaboravim | vu – u | saki – svaki | čkomi – šuti | zableni – zaboravljenih | soza – suza | senja – san | ti – tih | razme – razumije | saka – svaka | dalko – daleko | angel – anđeo | spušča se – spušta se | poti – putevi | neso – nisu

Crn - bel

Crn – bel… crn – bel…
V trsju popeva,
Grozdje dozreva…
Crn – bel…

Dok večer se zmrači,
On pesmo zavlači,
Drago, starinsko,
Veselo, vinsko:
Crn – bel… crn – bel…
 
Jesensko to pesmo
Mi čuli vre jesmo
Tri večeri tu…
Crn – bel…
 
I znamo, da leto
Otišlo je, eto –
Baš kakti vu snu…
Crn – bel… crn – bel…
 
14. jula 1914.
 
– u | popeva – pjeva | grozdje – grožđe | vre – već | kakti – kao | vu – u

Jesenski veter

Najempot, naglo, kak da bi kaj zrušil,
V noči se je odnekod k nam zabušil
I obišel je klet,
Ves raspotan i spet,
Zaletel se je, stal,
Kam dale? Neje znal…
 
Mi poslušamo… Vre na kraj brega tam
Čez pola ide, a ne zna kod ni kam.
 
Mir je v kleti,
Temno sveti
Lampica. Mošt nam curi
V čeber. Kočnica skeči.
Prešpan pritišče
Grozdje i stišče.
 
Moral bi stati,
Mošta zlejati,
A ne če mi se, tak sem pospan…
Još samo malo – vre bo zlejan,
Baš nekak lepo tenko curi…
 
Striček popeva,
Peč se razgreva…
Za čas nazaj nas veter zbudi.
 
22. VII. 1914.
 
 najempot – najedanput, odjednom | v – u | odnekod – odnekud | ves – sav | raspotan – razuzdan, neobuzdan | spet – (1) sapet, napet; (2) opet | dale – dalje | neje – nije | vre – već | čez pola – kroz polja, poljima | kod – kuda | temno – tamno | sveti – svijetli | čeber – drvena posuda, čabar, banjica, škaf, kaca | kočnica – dio preše | skeči – cvili, skviči | prešpan – dio preše | grozdje – grožđe | tenko – tanko | striček – cvrčak, zrikavac | popeva – pjeva | razgreva – razgorijeva | nazaj – opet, ponovno | zbudi – probudi

Kum Martin

Kum Martin za trijemi bregi
Imal je klet,
Kum Martin rad se i veseli;
Za pesmo, dok s pijara curi,
On je zavzet.
 
I jempot v mraku, kesno v jesen,
Došli smo tam,
A vune veter puhal je zden,
I dim se vlekel z jognjišča len,
Crnel se tram.
 
Na jogenj on je hitil kračje,
Puhal i klel,
V zelene dal je mošta kante
Kostanja v ponjvo s crne pute
Brzo je del.
 
I dok smo tak prigreli se mi,
Pesme, kaj znam,
Spopeval ja sem, jogenj gori,
Kum Martin stane; jeden, dva, tri,
Počel je sam:
 
„Pijmo, bračo, vince, voda naj stoji,
Nek jo pije žaba, kaj vu nje leži!
Glete mene, bračo, kaj sem vodo pil,
Moral bom vumreti v mlade mladosti,
Ženo ostaviti v tuge, žalosti.
Mene zakopajte v Juzuševo klet:
Noge obrnite k vinskem gantarcem,
Glavo obrnite k vinske pipice,
Pipico odškrnte, vince naj curi,
Nek se vžije duša, kad se telo ni…“
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
I kesno mi smo išli domo…
„Zbogom, pajdaš!“
Oblačno nebo, dežda još bo,
A senje, koje z nami ido,
Vleče lampaš.
 
                    *
 
Kum Martin za trijemi bregi
Imal je klet…
V rake kum Martin tiho leži,
a jesen dojde, vince curi,
Vesel je svet!…
 
10. lipnja 1913.
 
 za trijemi bregi – iza triju brijegova | rad – rado | s pijara – iz vrča | jempot – jedanput | v – u | kesno – kasno | vune – vani | zden – hladan | se vlekel – vukao se | z jognjišča – iz ognjišta | len – lijen | crnel se – crnio se | tram – nosiva greda u kući | jogenj – oganj | je hitil – bacio je | kračje – granje, suhu lozu | klel – psovao | v ponjvo – u posudu za pečenje kestena | s pute – iz pute (posuda za nošenje grožđa na leđima) | je del – stavio je | smo se prigreli – zagrijali smo se | spopeval sem – ispjevao/otpjevao sam | naj – neka | jo – nju, ju | vu – u | glete – gledajte, pogledajte | sem – sam | k gantarcem – prema drvenim podlošcima za bačve | pipice – male slavine (pipe) za vino | odškrnte – odškrinite | domo – doma, kući | senje – snovi | z nami – s nama | vleče – vuče | v rake – u lijesu

Klet

Bila je doga, niska i stara
Morti vre više stotino let,
Ne se na dalko našlo ji para –
Prava negdašnja gorična klet.
 
Najprvo preša, kmična i pona
Pavočin, brenki, sočja, drevja,
Onda se došlo v hižo, al ona
Baš po gospodski bila je sa.
 
Postele dve, kraj zida ormari,
Veliki stol i stolci s kožom,
Sveci na steklu, dobri čuvari,
Kupleni zdavnja skupa s kletjom.
 
Pone so bile police bele
Sakvačkih kantic i pijarov,
Saki je oblok svoje bil fele,
Sako stekelce na šest voglov.
 
     *
 
Došla je starost malo pomalo,
Rastrgla telo, žile, kostje,
I od mrtveca nam je ostalo
Pletera kup i vrpa zemle.
 
24. VII. 1914.
 
 doga – duga | morti – možda | vre – već | let – godina | dalko – daleko | ji – njoj, joj | kmična – tamna | pona – puna | pavočin – paučine | brenki – bačvi | sočja – suharaka, osušenog granja | drevja – drvlja | v hižo – u glavnu sobu | sa – sva | postele – postelje | zdavnja – davno | sakvačkih – svakakvih | pijarov – vrčeva | saki – svaki | oblok – prozor | fele – vrste | voglov – uglova | kostje – kosti | od mrtveca – od mrtvaca | vrpa – hrpa    

Međaš

Međaš Benkina
S pijarom vina
Došel je okraj polna po nas:
„Vu moje kleti
Je kaj videti,
Morate z menom, imate čas!“
 
Pred klet smo zišli
I tam otišli,
S kroha se kakti s pekla kadi:
„Kobase, meso
I čurke gde so,
Stalno veseli bomo i mi!“
 
Čmrži klečica,
Curi žganica
V stekleno kanto kakti krištal:
„Prestiraj stola,
Ja spravim kola,
Nejdemo nikam, da ga je dal!“
 
Sozè pijari
Kraj jognja stari,
Čurke vu crne ranjaj diše:
„Je, štel sem reči,
Bermeta zleči,
Bomo ga pili se do zorje!“
 
Čmrži klečica,
Curi žganica,
I vu zdele krampampula vri:
„Primekni čašo
Za lubav našo,
Nek domovina z nami živi!“
 
  *
 
Međaš Benkina
S pijarom vina
Nigdar več došel ne bode k nam;
Ni njegve kleti
Neje videti, –
Zrušili so jo, prazno je tam!
 
Dok v brege zajde
I tam nas najde,
Nekam daleko, tožno gledi:
„Je, drugač nejde,
To sȅ ti prejde,
Bomo otišli skoro i mi!“
 
3. lipnja 1913.
 
 međaš – vlasnik susjednog posjeda (vinograda, polja i slično) | s pijarom – s vrčem | okraj polna – oko podneva | vu – u | z – s, sa | smo zišli – izišli smo | s kroha – s krova | kakti – kao | s pekla – iz pakla | čurke – vrsta kobasice (krvavice) | gde – gdje | so – su | bomo – budemo | čmrži – ispušta prigušen, tih zvuk | klečica – čep | žganica – rakija | kakti – kao | prestiraj – prostri | spravim – pospremim | nejdemo – ne idemo | da ga je dal – skraćena kletva „da bi ga vrag dao“ | soze – sȕze, polako ispuštaju tekućinu | kraj jognja – pokraj ognja | vu ranjaj – u rajnglama (plitke posude) | diše – mirišu | štel sem – htio sam | bermeta – vrsta alkoholnog pića (vino s pelinom) | zleči – izvadi | se do zorje – sve do zore | krampapula – vrsta alkoholnog pića (kuhana rakija s prženim šećerom) | primekni – primakni | lubav – ljubav | z nami – s nama | nigdar več – nikad više | zajde – zađe | najde – pronađe | tožno – tužno | prejde – prođe | bomo odišli – otići ćemo